O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV (SSŠN) je nezávislá organizácia zastrešujúca aktivity odborníkov venujúcich sa vedeckému skúmaniu náboženských javov v najširšom slova zmysle. Ako občianské združenie združuje bádateľov pôsobiacich na poli religionistiky, no otvorená je i zástupcom ďalších disciplín (sociológie, histórie, sociálnej antropológie a i.) špecializujúcich sa na náboženskú problematiku.

Činnosť

Zmyslom pôsobenia spoločnosti je iniciovať a koordinovať proces komplexného akademického skúmania náboženských javov v rovine teoretického diskurzu, rovnako ako praktického terénneho bádania. SSŠN organizuje prednášky, semináre, diskusné fóra, konferencie, terénne výskumy a vyvíja publikačnú činnosť. Spoločnosť vydáva dvakrát ročne odborný časopis Axis Mundi. Na svojej pôde vytvára špecializované výskumné platformy s cieľom koordinovať činnosť bádateľov orientovaných na určitý typ náboženských javov, resp. určitý spôsob ich skúmania a interpretácie.

Medzinárodná spolupráca

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV participuje na medzinárodnom odbornom dianí a je členom IAHR (Medzinárodná asociácia pre históriu náboženstva)..

Členstvo

Členom spoločnosti sa môže stať každá osoba s aktívnym, odborným záujmom o štúdium náboženstiev. Členský príspevok činí 10 € na kalendárny rok (5 € pre študentov a dôchodcov). Súčasťou členského poplatku je ročné predplatné časopisu Axis Mundi. Spoločnosť nezverejňuje informácie o členoch spoločnosti a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Etika

Členovia SSŠN vo svojej vedeckej práci rešpektujú rovnosť a pluralitu ontologických nárokov jednotlivých náboženských systémov bez ohľadu na ich historickú a geografickú lokalizáciu. Členovia SSŠN neaplikujú teologický alebo teologizujúci prístup, ktorý (explicitne alebo implicitne) predpokladá ontologickú nadradenosť určitého náboženstva nad inými. Členovia SSŠN sa rovnako vyhýbajú tendenciám nadraďovať náboženskú skutočnosť ako takú nad iné oblasti reality, resp. stavať náboženský pohľad na svet nad iné spôsoby jeho vnímania.  

Kontakt

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK,
Gondova 2
81801 Bratislava

sssn.sk@gmail.com